Škrovád 112, 538 21 Slatiňany
777 781 152
info@hrajisi.cz

Provozní podmínky

Půjčovna skákacích hradů a párty stanů Chrudim

Provozní a obchodní podmínky

1) Smlouva o pronájmu je uzavřena při předání předmětu pronájmu.
2) Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje do slouvy o pronájmu.
3) Pronajímatel i nájemce si ve smlouvě odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.
4) Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu jsou splatné při převzetí atrakce nájemcem v hotovosti pronajímateli nebo jím zmocněné osobě.
5) Cena za pronájem je stanovena aktuální denní sazbou nebo víkendovou sazbou. V případě delšího pronájmu skákacího hradu se cena stanoví individuálně.
6) V případě pronájmu na 1 DEN s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v den pronájmu od 10:00 a pro vrácení následující den do 10:00 hodin.
7) V případě pronájmu atrakce na VÍKEND s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v pátek od 16:00 do 19:00 hodin a pro vrácení v neděli do 20:00 hodin.
8) V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno nájemné za další den pronájmu dle ceníku a uzavřené smlouvy.
9) Pronajímatel seznámí nájemce se způsobem používání předmětu nájmu a zároveň mu předá ke každému předmětu nájmu návod k obsluze a bezpečnostní pravidla pro užití skákacího hradu.
10) Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu, v případě skákacích atrakcí je to rovná čistá plocha velikosti dle zvolené atrakce se stálým přívodem el. energie.
11) Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.
12) V případě poškození předmětu nájmu požadujeme náhradu škody. Škoda je vyčíslena při fyzické prohlídce a to do max. výše 5.000,- Kč

Více informací také na 777 781 152 nebo na info@hrajisi.cz

Pravidla pro provoz hradů

PRAVIDLA PROVOZU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ

1. Trvalý dohled nad skákacím hradem.
2. Uživání skákacího hradu bylo řízeno dohledem a bylo prováděno bezpečným způsobem (neneseme odpovědnost za případná zranění způsobená nedovoleným užíváním)
3. Maximální hmotnost uživatele dle parametrů hradu.
4. Omezení na maximální počet uživatelů, kteří mohou být v zařízení současně podle počtu daného konstrukcí.
5. Dohled alespoň 1 obsluhující osoby.
6. Na atrakci je zakázáno vstupovat v obuvi, s brýlemi a tvrdými, ostrými nebo jinak nebezpečnými předměty.
7. Zákaz konzumace a manipulace s jídlem a nápoji.
8. Vstup do atrakce musí být vždy volný!!!
9. Zákaz skákání do ochranných stěn a sítí, deformace částí hradu (věže, …).
10. Z důvodu bezpečnosti jsou zakázány kotrmelce, narážení do ostatních uživatelů a jiné nepřiměřené hry, které mohou způsobit zranění samotného uživatele i uživatelů ostatních.
11. Dohlížející osoba neustále sleduje provoz uvnitř i v blízkém okolí atrakce a používá různých výstražných znamení k upozornění na nesprávné užívání hradu. Dohlížející osoba má právo v případě opakované výzvy uživatele vyloučit ze skákacího hradu.
12. Nutno oddělovat větší a menší děti z důvodu bezpečnosti.
13. Dodržet volný prostor v okolí atrakce – v tomto prostoru se nesmí vyskytovat lavičky, stoly, židle a podobné pevné předměty.
POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBO NEHODY:
1. Při náhlé změně povětrnostních podmínek je nutné, aby všichni uživateleé opustili atrakci (5-8m/s). Vypnout nafukovací zařízení vytažením ze zásuvky a odpojení kompresoru od přívodu el. energie.
Hrozí převrácení nafukovacího zařízení
2. V případě, že se povětnostní podmínky ustálili a přestalo pršet, je nutné nechat atrakci nejdříve vysušit a poté je možno ji zase uvést do provozu. 3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven z nafukovacího zařízení zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče popř.zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytují, vyhledat pořadatele popř. lékařskou pomoc. 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypadení pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby opustili nafukovací zařízení.
DOHLED
1. Nafukovací zařízení se nesmí používat bez dohledu.
2. Pokud je nafukovací zařízení bez obsluhy, musí být vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.
3. Provozovatel musí stanovit počet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovacího zařízení s ohledem na maximální počet uživatelů, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací zařízení bude používat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou min. jedna obsluhující osoba. Dohlížející osoby musí být snadno rozpoznatelné a starší 18 let.


BĚŽNÁ KONTROLA
1. Poučená osoba musí provádět běžnou kontrolu vždy před skutečným použitím, jakmile je zařízení připraveno k použití, tak i trvale během jeho používání. V případě zjištění vady, je nutné tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pronajímateli! 2. Před skutečným použitím se musí kontrolovat zda:
• Stanoviště je vhodné k postavení atrakce – místo, apod.
• V textilii nebo ve švech nejsou žádné závažné otvory nebo trhliny.
• Na zařízení se nevyskytují přístupné elektrické součásti a na kabelech nejsou místa opotřebení.
• Nejsou poškozené zásuvky, objímky, vypínače atd.
• Veřejnost nesmí zařízení používat, dokud nejsou závady identifikované při běžné kontrole odstraněny. 3. Během provozu se musí kontrolovat zda:
• Všechna ukotvení jsou bezpečně upevněná a na svém místě.
• Příslušenství je na místě (např. koberec na obuv).
• Vnitřní tlak vzduchu je dostatečný k tomu, aby vytvořil pevnou a bezpečnou oporu pro nohy.
• Připojovací hadice a kompresor jsou navzájem pevně spojeny.
• Kompresor je bezpečně umístěn a jeho ochranná mříž je neporušená.

Kde mohu vyzvednout?

Bez předchozí domluvy odběrného místa si věci můžete vyzvednout na adrese:
Škrovád 112, Slatiňany


Další místa odběru:
Rubešova 453, Chrudim – vedle zahradnictví Mikan
Čs. Armády 159, Chrudim – vedle balíkové pošty

Doprava atrakce na sjednané místo

Po dohodě je možné dopravit hrady a další až k Vám domů, do firmy, na místo akce.


Připlatková služba – cena na poptání.

Obsluha atrakce

Po předchozí domluvě je možnost zajistit obsluhu atrakce po celou dobu konání akce. 


Příplatková služba – cena na poptání